Socialt ansvarsfull upphandling är viktigt för oss

På Upphandlingcenter ställer vi sociala krav i våra upphandlingar. Genom detta kan vi tillsammans med våra avtalsleverantörer ta ett sammhällsansvar och se till att våra inköp bidrar i en socialt hållbar riktning

Sociala krav kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor, att motverka diskriminering och främja lika möjligheter för kvinnor och män samt att varor och tjänster är tillgängliga för alla oavsett ålder eller funktionsvariation.


Upphandlingsreglerna innebär inte bara möjligheter att inkludera sociala hänsyn vid upphandling, utan också vissa skyldigheter. Det gäller vissa arbetsrättsliga villkor och säkerställandet av tillgänglighet där det i vissa fall är lagkrav på att göra detta.


Sysselsättningsfrämjande samarbete som avtalsvillkor

Sysselsättningsfrämjande krav i avtalsvillkoren handlar om att avtalade leverantörer av varor och tjänster ska samarbeta med kommunens arbetsmarknadsenhet i syfte att integrera prioriterade grupper, av människor som står utan jobb, in på arbetsmarknaden. Samarbetet kan ske i form av yrkespraktik, arbetspraktik, språkpraktik, språkträning, sommarvikariat, breddad rekrytering och anställning eller liknande i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet.


Det kan även handla om samarbete kring att skapa arbetsplatsförlagda lärandeplatser (APL) för elever från vuxenskolan eller anpassad gymnasieskola. Detta krav kan ställas i alla typer av avtal på varor och tjänster.


Under 2022 gick 28 personer ut i praktik/anställning genom denna typ av samarbete med våra avtalsleverantörer.

 

Reserverad upphandling för sociala arbetsintegrerande företag

Att reservera upphandlingar för sociala företag är ett annat sätt att verka sysselsättningsfrämjande genom upphandling.

 

Sociala arbetsintegrerande företag är en typ av sociala företag. Dessa driver näringsverksamhet och producerar och säljer varor eller tjänster. Därutöver har de även som övergripande ändamål att integrera och skapa sysselsättning för människor som av olika skäl har svårt att få ett arbete. Genom de arbetsintegrerande sociala företagen tas hela arbetskraftens potential till vara och utvidgar arbetsmarknaden vilket bidrar till en effektiv kompetensförsörjning. Genom att handla varor och tjänster av arbetsintegrerande sociala företag möjliggörs för fler människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling.

 

Upphandlingscenter har som målsättning att genomföra reserverade upphandlingar för sociala företag inom områden där det finns möjlighet till detta. Målsättningen är att minst 3 st reserverade upphandlingar ska genomföras för 2023. Under 2022 genomfördes 1 reserverad upphandling

 

Sedan 2016 har Upphandlingscenter genomfört 28 reserverade upphandlingar, exempelvis inom tvätt (gardiner, personalkläder och bil), städ, catering (fruktkorgar och mötesfika), arbetsträning m.m.

 

Arbetsrättsliga villkor

Arbetsrättsliga villkor syftar till att säkerställa att en skälig nivå för lön, arbetstid och semester i nivå med ett centralt gällande kollektivavtal.. Krav om arbetsrättsliga villkor ska ställas i de upphandlingar där det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor. Hittills har dessa villkor bland annat ställts i upphandling av bygg, drift- och underhåll, städ, säkerhetstjänster och flyttjänster.

 

Under 2022 har det ställts krav kring arbetsrättsliga villkor i 26 upphandlingar.