Jäv och andra intressekonflikter

Vad säger lagen?

Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.

 

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte ärmed vid den slutliga handläggningen.

När är man jävig?

Klara fall av jäv är:

  • om du eller någon närstående är anbudsgivare eller om upphandlingens resultat kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående,
  • vän eller ovän med någon som är part eller intressent i upphandlingen,
  • ekonomiskt beroende av en tänkbar anbudsgivare,
  • engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

 

I upphandlingsverksamheten förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som tjänsteman eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens mening.

I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull”.

Verkan av jäv

Om du är jävig får du inte delta i upprättandet av upphandlingsdokumenten eller utvärdering av inkomna anbud. Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget.

 

Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant meddela detta, normalt till ansvarig upphandlare. Är du tveksam om jäv föreligger bör du ta upp frågan till diskussion.

 

Om du skulle delta i en upphandlings handläggning fast du är jävig kan du orsaka försening av projektet eftersom ett beslut kan överklagas på grund av jävet vilket medför en olik behandling av anbudsgivare.